Regulamin​ ​Konkursu​ ​„Najciekawszą​ ​Różową​ Stylizację”​ ​na​ ​Marsz​ ​Różowej​ ​Wstążki, który​ ​odbędzie​ ​się​ ​07.10.2023​ ​roku​ ​w​ ​Szczecinie​ ​o​ ​godzinie​ ​12:00.

§​ ​1
Postanowienia​ ​ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja MOŻESZ, zwany dalej “Organizatorem”.
2. Osobami uprawnionymi do korespondencji z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji o konkursie są:

Joanna​ ​Sawicka-Budziak​ prezeska Fundacji MOŻESZ
pod adresem e-mail: [email protected]
lub pod numerem telefonu:​ ​+48 602 434 635

oraz

Paulina​ Olichwer dyrektor ds. marketingu w Fundacji MOŻESZ
pod adresem e mail: [email protected]
lub pod numerem telefonu: +48 608 766 477

§2
Przedmiot​ ​i​ ​cele​ ​konkursu

1​. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszej różowej stylizacji wykonanej według własnego pomysłu oraz prezentacja jej podczas Marszu Różowej Wstążki w dniu 07.10.2023 r.
2​. Cele konkursu:
– promowanie idei profilaktyki raka piersi,
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
– zaangażowanie uczestnika w działania społeczne.

§3
Uczestnicy

Uczestnikami konkursu może być każdy z uczestników Marszu Różowej Wstążki.

§4
Warunki​ ​udziału

1​. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.
2.​ ​Wykonanie stylizacji według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (dowolne ubrania, papier,
karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny, drewno, wiklina, folia itp.)
3.​ ​Wzięcie udziału w Marszu Różowej Wstążki w dniu 07.10.2023 i zaprezentowanie stroju
podczas jego trwania.

§5
Rozstrzygnięcie​ ​konkursu

1.​ ​Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 07 października 2023 roku.
2.​ ​Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów według
następujących kryteriów:
– indywidualny i twórczy pomysł,
– estetyka wykonania stroju,
– wkład pracy.
3.​ Spośród osób biorących udział w konkursie wybrany zostanie autor:
1 zwycięskiego stroju oraz minimum 3 wyróżnienia.
4.​ Autorowi zwycięskiej stylizacji zostanie przyznana nagroda główna.
Autorom wyróżnień zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
5​. Laureaci Konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.
6.​ Zdjęcia nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej Marszu Różowej Wstążeczki oraz na fanpage’u Marszu na portalu
społecznościowym Facebook oraz na Instagramie:
– www.marszrozowejwstazki.pl
– www.facebook.com/MarszRozowejWstazki
– www.instagram.com/MarszRozowejWstazki

a także w galeriach na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych współorganizatorów wydarzenia:

Fundacja MOŻESZ
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

§6
Postanowienia​ ​końcowe

1​. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
2​. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora:
www.marszrozowejwstazki.pl